Tilbage

Individuelle interview

 

Fokusgrupper

 

Undersøgelsen har til formål at afprøve hvordan brugere og pårørende oplever den aktuelle praksis i forhold til at understøtte det enkelte menneskes mulighed for at komme sig, og hvordan de ser på de forslag og ideer som er kommet frem i fokusgrupperne.

Undersøgelsen gennemføres som individuelle interview, som fokuserer på de samme temaer, som fokusgruppe-interviewene med foreningernes medlemmer.

Undersøgelsen baserer sig på omkring 30 respondenter, hvoraf halvdelen har bruger- og halvdelen pårørende-baggrund.

Respondenterne rekrutteres blandt ikke-foreningsaktive for at afdække om der er forskel på oplevelser og erfaringer blandt mennesker som har valgt at blive foreningsaktive på området og andre.

Respondenterne udvælges desuden så de afspejler en stor bredde i forhold til erfaringer, køn, alder, bopæl, erhvervs- og uddannelsesbaggrund, sociale vilkår med mere.